Legea privind locul de muncă 877/ 73

legea privind locul de muncă 877/ 73

RO Rumania Lege nr.

Lucrătorii care cred că nu au fost tratați corect au dreptul să depună plângeri la EEOC. Drepturi în temeiul Legii Egalității din Marea Britanie din Să vedem încă un exemplu național, de data aceasta din Marea Britanie. Ce este Legea egalității ?

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S. Piatra- Neamţ şi nu este un document cu secret al opțiunilor binare oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Titlul I Dispoziţii generale Articolul 1 Prezenta lege cuprinde dispoziţiile pentru punerea în aplicare a Legii nr. Articolul 2 Ori de câte ori legi speciale sau complementare Codului de procedură civilă fac trimitere la "Codicele de procedură civilă" sau "Codul de procedură civilă"denumit în continuare Codul de procedură civilă dinsau legea privind locul de muncă 877/ 73 dispoziţii abrogate, modificate ori completate prin prezenta lege, trimiterea se consideră a fi făcută, atunci când este cazul, la dispoziţiile corespunzătoare care le înlocuiesc.

Titlul II Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare Capitolul I Dispoziţii tranzitorii Articolul 3 1 Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare.

Articolul 4 Dispoziţiile art. Articolul 5 Dispoziţiile Codului de procedură civilă privitoare la titlurile executorii se aplică şi hotărârilor judecătoreşti sau altor înscrisuri pronunţate ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost învestite cu formula executorie.

Articolul 6 Termenele procedurale prevăzute de legile speciale, aflate în curs la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, rămân supuse legii în vigoare la data la care au început să curgă. Capitolul II Dispoziţii de punere în aplicare Articolul 7 1 Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, ori de câte ori printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanţă este "definitivă", de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, aceasta va fi supusă numai apelului la instanţa ierarhic superioară.

Articolul 8 De la legea privind locul de muncă 877/ 73 intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească "definitivă şi irevocabilă" sau, după caz, "irevocabilă" se vor înţelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească "definitivă". Articolul 9 Dacă legea specială nu cuprinde dispoziţii referitoare la procedura de judecată, felul hotărârii instanţei ori calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia, se aplică în mod corespunzător prevederile Codului de procedură civilă.

Articolul 10 Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti sau a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, fără a fi legea privind locul de muncă 877/ 73 învestirea cu formulă executorie.

legea privind locul de muncă 877/ 73 bifați volume opțiuni binare

Articolul 11 Dacă legea specială prevede obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori, după caz, a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligaţii de a face sau de a nu face ce nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, de la intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, se vor putea aplica penalităţi în condiţiile prevăzute la art.

Articolul 12 1 Ori de câte ori legea specială prevede că cererea de suspendare a executării silite se soluţionează de către preşedintele instanţei, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, judecarea acestei cereri se va face de către un complet al instanţei competente potrivit legii.

Piatra-Neamţ: Legea nr. La articolul 2, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii contrare. La articolul 2, alineatul 3 se abrogă. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul portofel de eteriu "Art.

La articolul 18, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 3 Cetăţenii străini şi apatrizii care nu înţeleg cât să câștigi pe freebtcon nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă şi legea privind locul de muncă 877/ 73 a pune concluzii, prin traducător autorizat, dacă legea nu prevede altfel.

La articolul 22, după alineatul 6 se introduce face bani în viață nou alineat, alineatul 7cu următorul cuprins: " 7 Ori de câte ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi cere să ţină seama de toate circumstanţele cauzei, judecătorul va ţine seama, între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerinţele echităţii şi de legea privind locul de muncă 877/ 73.

La articolul 26, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul 28, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul 32 alineatul 1litera a se modifică şi va avea următorul cuprins: "a are capacitate procesuală, în condiţiile legii;". Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

La articolul 40, alineatul 3 se abrogă. La articolul 41 alineatul 1punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "1.

DREPT pentru îngrijire - Общественная организация, Сообщества | Facebook

Punerea în discuţia părţilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. La articolul 42, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. Neregularitatea poate fi invocată în orice stare a pricinii. La articolul 63, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 4 Încheierea de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie poate fi atacată în termen de 5 zile, care curge de la pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru partea lipsă.

legea privind locul de muncă 877/ 73 clasificarea semnalelor forex

Calea de atac este numai apelul, dacă încheierea a fost dată în prima instanţă, respectiv numai recursul la instanţa ierarhic superioară, în cazul în care încheierea a fost pronunţată în apel. Dosarul se înaintează, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, instanţei competente să soluţioneze calea de atac în 24 de ore de la expirarea termenului. Întâmpinarea nu este obligatorie. Apelul sau, după caz, recursul se judecă în termen de cel mult 10 zile de la înregistrare.

Legea privind locul de muncă 877/ 73 cererii principale se suspendă până la soluţionarea căii de atac exercitate împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie.

La articolul 64, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 Intervenientul va prelua procedura în starea în care se află în momentul admiterii intervenţiei, dar va putea solicita administrarea de probe prin cererea de intervenţie sau cel mai târziu până la primul termen de judecată ulterior admiterii cererii de intervenţie.

Actele de procedură ulterioare vor fi îndeplinite şi faţă de el. La articolul 73, alineatul 1 internetul funcționează cu adevărat în câștiguri modifică şi va avea următorul cuprins: "Art.

La articolul 76, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul 78, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. Prin citaţie i se va comunica şi termenul până la care va putea să arate excepţiile, dovezile şi celelalte mijloace de apărare de care înţelege să se folosească; termenul nu va putea fi mai lung decât termenul de judecată acordat în cauză.

La articolul 89, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu următorul cuprins: " 4 Persoanele juridice pot beneficia de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii speciale.

A intervenit o problemă.

La articolul 92 punctul 1, litera a se modifică şi va avea următorul cuprins: "a cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel;".

La articolul 92 punctul 1, literele b şi c se abrogă. La articolul 92 punctul 1, literele gj şi l se modifică şi vor avea următorul cuprins: "g cererile referitoare la zidurile şi şanţurile comune, distanţa construcţiilor şi plantaţiilor, dreptul de trecere, precum şi la orice servituţi sau alte limitări ale dreptului de proprietate prevăzute de lege, stabilite de părţi ori instituite pe cale judecătorească; La articolul 93, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "1.

La articolul 94, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "1. La articolul 96, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 Pentru stabilirea valorii, nu legea privind locul de muncă 877/ 73 vor avea în vedere accesoriile pretenţiei principale, precum dobânzile, penalităţile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de data scadenţei, şi nici prestaţiile periodice ajunse la scadenţă în forex birouri în finlanda tranzacționare de schimb pentru începători. Articolul se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art.

La articolul se introduce un alineat nou, alineatul 2cu următorul cuprins: " 2 Dacă un pârât a fost chemat în judecată numai în scopul sesizării instanţei competente pentru el, oricare dintre pârâţi poate invoca necompetenţa la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe.

La articolul alineatul 1punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: "3. În acest caz, instanţa de tutelă şi de familie care a pronunţat hotărârea va comunica de îndată o copie a acesteia instanţei de tutelă şi de familie în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cel ocrotit. La articolul alineatul 1punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "1. La articolul se introduce un nou alineat, alineatul 2cu următorul cuprins: " 2 Cererile formulate potrivit alin.

La articolulalineatele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Art. La articolulalineatele 1 - 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Art. Încheierea are caracter interlocutoriu. La articolulalineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articoluldupă alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu următorul cuprins: " 4 Dacă instanţa se declară necompetentă şi respinge cererea ca inadmisibilă întrucât este de competenţa unui organ fără activitate jurisdicţională sau ca nefiind de competenţa instanţelor române, hotărârea este supusă numai recursului la instanţa ierarhic superioară.

La articolulalineatele 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 2 Nu se poate crea conflict de competenţă cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Hotărârea de declinare a competenţei sau de stabilire a competenţei pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este obligatorie pentru instanţa de trimitere.

La articolulalineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 3 Conflictul dintre două secţii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se soluţionează de Completul de 5 judecători.

Dacă strămutarea se cere de la curtea de apel, competenţa de soluţionare revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cererea de strămutare se depune la instanţa competentă să o soluţioneze, care va înştiinţa de îndată instanţa de la care s-a cerut strămutarea despre formularea cererii de strămutare. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va strămuta judecarea cauzei la una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa de la care se legea privind locul de muncă 877/ 73 strămutarea.

LEGE (R) 7 11/01/ - Portal Legislativ

În cazul în care instanţa de la care s-a dispus strămutarea a procedat între timp la judecarea procesului, hotărârea pronunţată este desfiinţată de drept prin efectul admiterii cererii de strămutare.

De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părţi, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea. La articoluldupă alineatul 2 se introduc două noi alineate, alineatele 3 şi 4cu următorul cuprins: " 3 Dacă obligaţia prevăzută la alin. Dispoziţiile art.

La articolulalineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 4 În cazul în care comunicarea potrivit alin. La articoluldupă alineatul 7 se introduce un nou alineat, alineatul 8cu următorul cuprins: " 8 În scopul obţinerii datelor şi informaţiilor necesare realizării procedurii de comunicare a citaţiilor, a altor acte de procedură, precum şi îndeplinirii oricărei atribuţii proprii activităţii de judecată, instanţele au drept de acces direct la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare deţinute de autorităţi şi instituţii publice.

Acestea au obligaţia de a lua măsurile necesare în vederea asigurării accesului direct al instanţelor la bazele de date electronice şi sistemele de informare deţinute.

La articolul alineatul 1litera f se modifică şi va avea următorul cuprins: "f calitatea celui citat;". La articolulalineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 În citaţie se menţionează, când este cazul, orice date necesare pentru stabilirea adresei celui citat, precum şi dacă citarea se face cu chemarea la interogatoriu sau dacă cel citat este obligat să prezinte anumite înscrisuri ori dacă i se comunică odată legea privind locul de muncă 877/ 73 citaţia alte acte de procedură.

În cazurile în care întâmpinarea nu este obligatorie, în citaţie se va menţiona obligaţia pârâtului de a-şi pregăti apărarea pentru primul termen de judecată, propunând probele de care înţelege să se folosească, sub sancţiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres. În lipsa acestora, înmânarea citaţiei sau a actelor de procedură se va face administratorului clădirii, iar, în lipsă, paznicului sau agentului de pază, care va semna procesul-verbal întocmit în acest scop de către agent, după ce acesta din urmă a certificat în prealabil identitatea şi calitatea sa.

În acest din urmă caz se va proceda potrivit alin.

legea privind locul de muncă 877/ 73 moneda dubai forex

Dovada se va preda agentului ori va fi trimisă direct instanţei, dacă înmânarea citaţiei nu s-a putut face de îndată. La articolul alineatul 3partea introductivă şi litera f se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 3 Dacă destinatarul refuză să primească citaţia, agentul o va depune în cutia poştală.

În lipsa cutiei poştale, va afişa pe uşa locuinţei destinatarului o înştiinţare care trebuie să cuprindă Când domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul acestuia nu se află în localitatea unde instanţa de judecată îşi are sediul, înştiinţarea va cuprinde menţiunea că pentru a i se comunica citaţia destinatarul este în drept să se prezinte la sediul primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte sau îşi are sediul;". La articolul alineatul 1 punctul 1, după litera e se introduce o nouă literă, litera fcu următorul cuprins: "f refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii;".

La articolulalineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 3 La sesizarea instanţei cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune o încheiere emisă de notarul public cu privire la verificarea evidenţelor succesorale prevăzute de Codul civil. În acest caz, neîndeplinirea procedurii prealabile va fi invocată de către instanţă, din oficiu, sau de către pârât.

La articolulliterele ab şi e se modifică şi vor avea următorul cuprins: "a numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant.

Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul; b numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, legea privind locul de muncă 877/ 73 acestuia şi sediul profesional.

Dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art.

  • Câștigați bani pe mine de internet
  • Strategie robustă pentru opțiunile turbo
  • (PDF) Legea Salarizarii Unitare | manuela arsene - superevent.ro
  • Broker forex gratuit tanpa depozit 2021
  • LEGE 19/04/ - Portal Legislativ
  • Proiecte de a face bani pe internet 2021
  • За дверью.
  • Bani de câștigat acasă

Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile art. Când reclamantul doreşte să îşi dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfăţişarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică.

În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi ataşat cererii de chemare în judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresa martorilor, dispoziţiile art. La articolulalineatele 1 şi 3 - 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Art. Citarea se va face cu respectarea dispoziţiilor art.

La articoluldupă alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3cu următorul cuprins: " 3 Modificarea cererii de chemare în judecată peste termenul prevăzut la alin. La articolul alineatul 2litera a se modifică şi va avea următorul cuprins: "a numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa pârâtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, dacă reclamantul nu le-a menţionat în cererea de chemare în judecată.

Dacă pârâtul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;". La articolulalineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 La întâmpinare se va alătura acelaşi număr de copii certificate de pe înscrisurile pe care se sprijină, precum şi un rând de copii pentru instanţă.

Lista va cuprinde legea privind locul de muncă 877/ 73 intervalele orare orientative fixate pentru strigarea cauzelor. În acest scop, el va solicita înfăţişarea personală a părţilor, chiar dacă acestea sunt reprezentate.

Și opțiune consideră necesar, legea privind locul de muncă 877/ 73 seama de circumstanţele cauzei, judecătorul va recomanda părţilor să recurgă la mediere, în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, în orice fază a judecăţii. Medierea nu este obligatorie pentru părţi. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea litigiului prin mediere. Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.

Aceste dispoziţii îi sunt aplicabile şi părţii căreia, personal ori prin reprezentant legal sau convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecată, considerându-se că, în acest caz, ea cunoaşte şi termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată. Completul de judecată învestit cu judecarea cauzei hotărăşte în camera de consiliu, fără citarea părţilor.

Părţile vor fi citate de îndată pentru noul termen fixat. La articoluldupă alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3cu următorul cuprins: " 3 În cazul în care se declară apel sau, după caz, recurs împotriva unei încheieri cu privire la care există o chestiune litigioasă asupra admisibilităţii atacării pe cale separată a încheierii, cererea de exercitare a căii de atac se înaintează instanţei superioare împreună cu o copie de pe încheierea atacată, certificată de grefa instanţei.

Dacă instanţa de control judiciar constată admisibilitatea căii de atac, va cere instanţei care a pronunţat încheierea atacată să înainteze dosarul cauzei, în condiţiile alin.

legea privind locul de muncă 877/ 73 cum se câștigă bani cu opțiuni binare 100

Când este cazul, instanţa va ordona luarea măsurilor de refacere a acestor proceduri. În afară de aceste măsuri, instanţa va putea dispune ca încunoştinţarea părţilor să se facă şi telefonic, telegrafic, prin fax, poştă electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură, după caz, transmiterea textului actului supus comunicării ori înştiinţarea pentru prezentarea la termen, precum şi confirmarea primirii actului, respectiv a înştiinţării, dacă părţile au indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop.

Dacă încunoştinţarea s-a făcut telefonic, grefierul va întocmi un referat în care va arăta modalitatea de încunoştinţare şi obiectul acesteia. La articolulalineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 4 Când este necesar pentru îndeplinirea îndatoririlor prevăzute la alin.

La articolulalineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 Textele care nu sunt publicate în Monitorul Oficial al României sau într-o altă modalitate anume prevăzută de lege, convenţiile, tratatele şi acordurile internaţionale aplicabile în România, care nu sunt integrate într-un text de lege, precum şi dreptul internaţional cutumiar trebuie dovedite de partea interesată.

1. Persoanele cu dizabilități din forța de muncă

La articoluldupă alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3cu următorul cuprins: " 3 Dispoziţiile normative cuprinse în documente clasificate pot fi dovedite şi consultate numai în condiţiile prevăzute de lege.

Proba legii străine se face conform dispoziţiilor Codului civil referitoare la conţinutul legii străine.

La articolulalineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 4 În cazul amânării, pentru motivele prevăzute la alin. La articolulalineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 3 Uzanţele, regulile deontologice şi practicile statornicite între părţi trebuie probate, în condiţiile legii, de către cel care le invocă. Regulamentele şi reglementările locale trebuie dovedite de către cel care le invocă numai la cererea instanţei. Articolul se abrogă.

În acest caz, data înscrisului sub semnătură privată poate fi combătută cu orice mijloc de probă.

La articolulalineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 Autoritatea sau instituţia publică deţinătoare este în drept să refuze trimiterea înscrisului când acesta se referă la apărarea naţională, siguranţa publică sau relaţiile diplomatice. Extrase parţiale vor putea fi trimise dacă niciunul dintre aceste motive nu se opune. La articolul alineatul 4punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: "5. La articolulalineatele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 2 Încheierea de numire a expertului va stabili obiectivele asupra cărora acesta urmează să se pronunţe, termenul în care trebuie să efectueze expertiza, onorariul provizoriu al expertului şi, dacă este cazul, avansul pentru cheltuielile de deplasare.

În acest scop, instanţa poate fixa o audiere în camera de consiliu, în cadrul căreia va solicita expertului să estimeze costul lucrării ce urmează a fi efectuată, cât şi termenul necesar efectuării expertizei. Tot astfel, instanţa poate fixa un termen scurt pentru când va solicita expertului să estimeze în scris costul lucrării ce urmează a fi efectuată, cât şi termenul necesar efectuării expertizei. Poziţia părţilor va fi consemnată în încheiere.

Informațiiimportante